Menu Close

Nya studier visar hur vaccinen ger både direkt och indirekt skydd mot COVID-19

 Preliminär data beskrivs för hur vaccinering av vuxna indirekt kanske minskar risken för yngre i samma geografiska områden att infekteras med SARS-CoV-2.

I en annan studie från USA har man i prospektiv data beräknat att mRNA-vaccinen uppvisar upp till 80 samt 90% skyddseffekt (efter 1:a respektive 2:a dosen).
 

1. Indirekt vaccin-medierat skydd för yngre mot COVID-19 observerad i israelisk preprintstudie

 • I en israelisk preprintstudie av Milman et al. över 223 geografiskt skilda enheter, finner forskare att vaccinering med Pfizers BNT162b, korrelerade med senare nedgång av fall även bland ovaccinerade barn i åldern <16 år.
  • Analysen bygger på tre treveckorsperioder av testning, och tycks inkludera data från 644,609 vaccinerade individer. Israel beskrivs ha vaccinerat nära 50% av sin befolkning inom loppet av 9 veckor.
 • Den negativa korrelationen sågs när analysen begränsades till de som vaccinerats upp till åldern 60, men inte till åldern 70. Det senare tror det kan bero på att de i högre åldrar umgås i mindre utsträckning med de som är i åldern <16 år. De försökte undvika inverkan av hög grad av naturlig immunitet i samhället, genom att titta på platser med låg kumulativ föregående incidens av SARS-CoV-2-infektioner.
 • I Nature Medicine finns en artikel publicerad av Levine-Tiefenbrun et al., som jag tidigare beskrivit som preprintstudie (Twitter-tråd här). Den visar att man inom ungefär två veckor efter vaccination observerar lägre virusmängder hos vaccinerade som ändå drabbas av SARS-CoV-2.
 • Folkhälsomyndigheten har för övrigt precis presenterat data som tyder på att man ser genombrottsinfektioner (infektioner med SARS-CoV-2 trots vaccinering) på en förväntad nivå.
Milman et al. Preprint

2. Ytterligare mycket påtagligt skydd hos COVID-19-vaccinerade fastställd i amerikansk studie

 • Tidigare studier visar att vaccinen effektivt minskar risken för COVID-19 även ute i större populationer (se detta tidigare inlägg).
 • I en ny USA-baserad studie av Thompson et al., i Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) har man nu beräknat effekten av Modernas och Pfizers vaccin för att förhindra SARSCOV2 hos sjukvårdspersonal och annan essentiell personal under perioden december 2020-mars 2021. I studien HEROES-RECOVER ingick 3950 personer med veckovis testning för SARS-CoV-2 under 13
  sammanhängande veckor.
 • De fann att en första dos av mRNA-vaccin gav 80% skydd mot SARS-CoV-2-infektion räknat 14 dagar från första (fram till andra) dosen, som sen steg till 90% räknat 14 dagar efter andra dosen.
 • T.ex. såg de åtta PCR-bekräftade infektioner under 41,856 persondagar med en dos vaccin (incidens = 0.19/1,000 persondagar), och tre PCR-bekräftade infektioner under 78,902 persondagar med en dos vaccin (incidens = 0.04/1,000 persondagar), efter full vaccinering (≥14 dagar efter full immunisering), att jämföra med 1.38 infektioner per 1000 persondagar hos de icke-vaccinerade individerna.
 • I kohortens olika grupper ingick 23-31% med minst en komorbiditet (“chronic condition”). I analysen uteslöts individer med tidigare SARS-CoV-2-infektion eller de som inte var aktiva deltagare (<20% av deltagna veckor). De justerade även i en sesnitivitetsanalys för faktorer som ålder, kön, etnicitet och jobb, med liknande resultat som ovan. Givet de få fallen är konfidensintervallen breda, och de absoluta talen måste tolkas med försiktighet, men stämmer ändå med tidigare studiedata och NEJM-studien som hänvisas till ovan.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan Cedernaes
Leg. läkare, PhD/senior forskare