Menu Close

Att vaccinera de i åldern 5-11 mot COVID-19 – del 1

  • Först diskuteras en Science-artikel från 18:e november. Där lyfts att myokarditrisken bara är en av många aspekter att beakta för vaccinering av de i åldern 5-11.  Dvs. riskerna för COVID-19 anses sammantaget vara betydligt fler och högre. Därtill riskerar nu ett mycket stort antal barn att smittas av Omicron – utifrån hur väl den nu sprids. Avslutningsorden på Science-artikeln sammanfattar, “However, a choice not to get a vaccine is not a risk-free choice; rather, it’s a choice to take a different and more serious risk“.
  • Se även längre ner om den ev. (låga) risken för myokardit, samt några till utläggningar utifrån Omicrons kontext. Storbritannien är ett av de länder som utöver en rad EU-länder nu också valt att godkänna vaccinen för 5-11-åringar. Delvis tycks delvis göras pga. Omicron. Det stora problemet med Omicron blir ju delvis om alla i samhället riskerar smittas – då COVID-19 medför många risker – och att det riskerar ske på en kort tidsperiod där sjukvården överbelastas.

I Science-artikeln från 18:e november skriver Jeffrey S. Gerber och Paul A. Offit att vaccinet rekommenderades för 5-11-åringar i USA i November, dvs. för en grupp som omfattar 28 miljoner barn. De skriver om vad som kan innebära högst risk: Att smittas av SARS-CoV-2, eller att vaccineras.

De beskriver vidare att COVID-19 också är en sjukdom som drabbar barn – till en början utgjorde barn 3% av fallen (deras fall var sannolikt underdiagnosticerade) men idag står barn för kring 25% av fallen. Som anges nedan har därtill en betydande andel av de många tusentals barn som behövt sjukhusvård i Europa och USA inte haft några underliggande sjukdomar.

B. Risken för myokardit bland ungdomar (del 1, mer i nästa blogginlägg)

Myokardit är en risk som i flera studier har setts i lägre förekomst bland de i åldern 12-15 jämfört med 16-25, där incidensen är som högst. Och detta i sammanhanget där de i åldern 16-25 har vaccinerats sen december 2020 i bl.a. USA (Pfizers vaccin studerades före mitten av 2020 i alla 16 år och uppåt). Men myokardit är enbart en aspekt och även smitta med viruset i sig ökar risken för detta tillstånd. Därtill vaccineras barn i åldern 5-11 med en dos som enbart är en tredjedel av den som de i åldern 12 och uppåt får (dvs. 10 µg kontra 30 µg mRNA per dos).

I sin Science-artikel beskriver Gerber och Offit att myokardit utgör “endast” en aspekt i risk-nyttaanalysen: Barn behöver kunna gå i skolan, leka med vänner och ha ett socialt liv för att kunna utvecklas på ett optimalt sätt. Enbart i USA har över 2000 skolor behövt stänga pga. utbrott av COVID-19, något som har påverkat över 1 miljon studenter. Detta har i sig medfört försämrad mental hälsa och minskat fysisk aktivitet. I en studie fann man att över 80% med mental sjukdom hade upplevt försämring i deras tillstånd som följd av skolstängningar. Därtill tycks de mer socioekonomiskt utsatta lida mer av skolstängningar, enligt en annan undersökning i JAMA Network Open.

Till ovanstående kan tilläggas att risken för myokardit tycks högst för Modernas vaccin (100 µg), där barn i åldern 5-11 nu i stället får Pfizer på en så låg (men för dem effektiv) dos på 10 µg. En stor analys i Nature Medicine av 38 miljoner vaccinmottagare tyder på att risken för myokardit – detta är som sagt bara en risk av COVID-19 – av Modernas vaccin kan överstiga risken för SARS-CoV-2 för myokardit i åldern 16-40 år (men ej sammantaget). Samtidigt fann de att viruset annars i samtliga fall har flera gånger högre risk för myokardit (flera gånger högre än Pfizers vaccin även i gruppen 16-40). Viruset gav även en påtagligt förhöjd risk för sjukhuskrävande och dödlig perikardit, liksom en påtagligt ökad risk för hjärtarrytmier (som bara några exempel på virusets skadeverkningar), och dessa risker var knappt förhöjda med vaccinen.

Och tittar man då på det mest myokarditbenägna vaccinet, dvs. Modernas mRNA-baserade vaccin (som återigen då skulle ha 10 x mer mRNA än det vaccin som barn 5-11 skulle få), så tycks risken i flera analyser högst i åldersgruppen 18-24 år. Och de har vaccinerats med vaccinet sen december 2020, dvs. i över ett års tid. Här en analys på 150 miljoner mottagare av Modernas vaccin:

  • “The overall reporting rate among all vaccine recipients was 0.95 cases per 100,000 vaccine recipients, which was lower than the expected rate from the reference population (2.12 cases per 100,000 vaccine recipients; RR [95% CI]: 0.45 [0.42–0.48]). When stratified by sex and age, observed rates were highest for males aged ≤39 years, particularly those aged 18–24 years (7.40 cases per 100,000 vaccine recipients), which was higher than expected (RR [95% CI]: 3.49 [2.88–4.22]). For males and females aged <18 years, the rate ratio for myocarditis was 1.05 (95% CI, 0.52–2.13) and 0.21 (95% CI, 0.04–0.94), respectively. When considering only cases occurring within 7 days after vaccination, the observed rate was highest for males aged 18–24 years after dose 2 (4.9 cases per 100,000 doses administered).” 

Bland barn upp till åldern 17 bedöms risken som myokardit högre i åldern 12-17 än 5-11. Detta stöds även av preliminära vaccindata från gruppen 5-11 år. Men som ovan visar enligt många dataset högre i åldern 18-24 (ovanstående analys är som beskrivet mycket omfattande). Se även denna bild nedan:

Straus et al. medRxiv preprint, 2021 DOI: 10.1101/2021.11.11.21265536

Slutligen är alltså risken långt från obefintlig för barn vad gäller COVID-19. Nu är inte detta nedbrytet för åldersgrupperna, men upp till 2% (intervall 0.1-1.9%) av COVID-19-fallen bland barn ses i vissa dataset behöva sjukhuskrävande vård (beror ju på testindikation osv, vi vet att barn oftare är asymptomatiska).

Barn kan även bl.a. få långtidscovid, även om det är svårt att tolka och jämföra prevalenssiffrorna, och det tycks inte lika vanligt som hos vuxna (många av studierna på barn och ungdomar tycks ha begränsningar, men risken finnes ofta vara över noll). Men här tyder därtill – viktigt för sammanhanget – omfattande preliminär vaccindata (n>240 000) på att risken för långtidscovid minskas avsevärt, åtminstone för vuxna, för de som vaccinerats – även inom veckorna efter konstaterad COVID-19.

Sen om vi ska koppla till snabbt växande Omicron: En så snabbt växande variant kan ge många svårt sjuka barn (även om deras relativa risk är lägre ökar så klart risken att många drabbas samtidigt och ej kan få adekvat vård då om sjukvårdssystemet överbelastas). Barnen har enligt ovan utmärkt skydd från vaccinen, och är sannolikt bättre skyddade än vuxna mot Omicron om de vaccineras. I enlighet med detta så visar ny CDC-data att vaccinen har skyddat tonåringar väl från sjukhuskrävande COVID-19.

Sen tycks Omicron (preliminärt!) enligt vissa data dels eventuellt ge en något ökad risk att fler barn ska behöva sjukhusvård, troligen genom att öka det antal som smittas inom en kort tidsperiod. Det är ännu osäkert huruvida varianten slår hårdare mot barn, men hos vuxna tyder flera studier på att varianten kan ge något mildare sjukdom jämfört med Deltamen varianten kan sannolikt vara i nivå med svårighetsgraden för 2020 års ursprungsvariant (WA-1/2020).

Att omicron kan leda till fler sjukhusinläggningar bland barn stöds av lite mer sammanställd data, där de i t.ex. Sydafrika har sett 20% fler inläggningar jämfört med den 1 :a COVID-vågen. Det tycks hittills inte vara någon enorm skillnad och de flesta tycks få milda symptom, men – som ovan nämnt – är det viktigare i sammanhanget att Omicron tycks spridas så väl. Därmed kan riskerna eller det totala antalet multipliceras, avseende de som riskerar drabbas samtidigt. Man har även sett tecken på att fler barn i t.ex. USA behöver sjukhusvård under Omicrons uppsegling:

  • Under föregående vecka steg antalet sjukhusinläggningar för barn med 58% i USA, jämfört med 19% för övriga grupper. I USA är enbart 25% av barnen under 18 år vaccinerade, men ännu lägre andel (~15%) av de i åldern 5-11 år).

Och många av barnfallen som blir sjuka har inga underliggande sjukdomar:

Samtidigt är det i sammanhanget viktigt att påpeka att risken för barn att bli svårt sjuka är betydligt lägre än för vuxna (se t.ex. denna tråd). Men det betyder ändå inte att risken är noll.

Många bedömer dock att Omicron är den variant som gör att alla kommer att smittas förr eller senare, och då vet vi att vaccinet är betydligt säkrare än COVID-19. Detta tycks även gälla just för 5-11-åringar utifrån över 8 miljoner vaccinerade barn i USA i den åldersgruppen. Utifrån denna data har inga avvikande risker setts, och biverkningarna tycks om något vara mindre frekventa hos de i åldern 5-11 än de i åldern 12-17. Det gäller alltså även risken för myokardit, där man hittills enbart noterat 11 fall bland dessa 8.7 miljoner vaccinerade barn (myokardit uppstår som regel kort efter vaccinering, och man har alltså vaccinerat de i åldern 5-11 i USA sen början av november 2021).

COVID-19 medför i stället en lång rad risker (förutom förhöjd risk för myokardit), och risken för sjukhuskrävande vård på grund av COVID-19 översteg med flera gånger riskerna för myokardit bland de i den äldre åldersgruppen 12-17, något som CDC presenterade som underlag när de valde att vaccinera de i åldern 12-17 (se bilden nedan).

Utöver många EU-länder har Storbritannien också nyligen godkänt vaccinen för 5-11-åringar. En del i den risk-nytta-avvägningen som görs – som ändå är viktig för att samhällets sjukvård ska kunna fortsätta fungera för vuxna liksom för barn, är att minska den totala samhällsbördan av COVID-19, samt riskerna att varje individ smittar någon annan individ. 

Vaccinen skyddar även genom att:

  • Minska den absoluta nivån och tiden man utsöndrar höga virusnivåer (se studier här, här och här) även under Deltas dominans,
  • I första hand minska risken att man ens smittar (även under Delta)
  • Som jag tidigare har skrivit är risken att smitta högre från en symptomatisk kontra asymptomatisk person, även om smittorisken tekniskt sett är högst i den presymptomatiska fasen)
  • Utifrån dessa aspekter kan vaccinering av barn även med största sannolikhet minska riskerna att nya varianter breder ut sig ytterligare, samt motverka risken att nya varianter uppstår (se studier om detta här).

Med vänliga hälsningar

Jonathan Cedernaes

Leg. läkare, PhD och docent i molekylär cellbiologi

Screenshot from Gargano et al. MMWR 2021