Menu Close

AstraZenecas vaccin visar god efficacy även hos gruppen 65+ i deras USA-baserade studie. Därtill tycks B.1.1.7 smitta mer oavsett ålder

AstraZeneca visar god efficacy i deras USA-baserade fas 3-studie, med 85% skydd mot symptomatisk COVID-19 hos äldre (≥65) individer. Vaccinet är återigen godkänt för användning just bland äldre i Sverige. Därtill ny studie i Nature som tyder på att B.1.1.7 smittar 50-100% mer, och att den smittar lika väl oavsett ålder.
 

1) Släppt primäranalays för nya fas 3-studien för AstraZenecas (AZ) vaccin (ej publicerad; men ska skickas för peer review):

 • AstraZeneca har alltså utfört en separat, randomiserad, blindad fas 3-studie som primärt är baserad i USA, men som sträcker sig över 88 sites, och även inkluderar deltagare i Peru och Chile. Totalt har över 32 000 deltagare studerats, från åldern 18 och uppåt. 22% av deltagare var latinamerikaner, 8% av afroamerikansk etnicitet och 4% amerikanska urinvånare. I studien ingick även individer med medicinskt välkontrollerad kronisk sjukdom, som gjorde att de hade förhöjd risk för SARS-CoV-2 eller COVID-19.
 • I studien skulle vaccindoserna ges med 4 veckors mellanrum (mer data om detta finns ej detta; men se här för hus längre dosintervall tycks öka efficacy). Utfallsmåttet COVID-19 mättes från 15 dagar efter dos 2.
 • I måndags släppte AZ en interimsanalys (prespecificerad när där de angav 79% efficacy). Då uppstod dock vissa problem när deras data safety and monitoring board (DSMB) hävdade att vissa data kan ha haft utdaterad information. Tydligen hade de uppmanat AZ att kommunicera att vaccinet var runt 69-74% effektivt (Nature-genomgång här), men detta alltså utifrån 49 färre fall som nu redovisade data därmed inkluderar.
 • Idag släppte AZ sen den primära analysen. De hade som prespecificerat mål att göra denna när 150 fall av COVID-19 hade konstaterats – här rapporterar de data för 190 fall (men 14 möjliga/sannolika COVID-19-fall är fortfarande ej bedömda).
 • I den primära analysen finner AZ att vaccinet har 76% efficacy (95%CI 68-82) mot symptomatisk COVID-19. Skyddet var dock bedömt till 85% hos de som är 65 år eller äldre.
 • Vaccinet skyddade därtill 100% skydd mot svår eller kritisk sjukdom och sjukhuskrävande vård.
 • Detta är givetvis bara utifrån en press release, och man bör så klart tolka dessa data med försiktighet tills den har släppts i granskad form. Men den stämmer ganska bra överens med tidigare data (se här), inklusive den från Skottland där vaccinet har visat mycket god effekt (likvärdig med Pfizers vaccin) i att minska behovet av sjukhuskrävande COVID-19. Därtill är några som var kritiska gällande måndagens interimsanalys, nu nöjda.
 • I Sverige har idag vaccinet återigen kunnat börja ges till de över 65 års ålder.
 • För mer gällande ev. ovanliga biverkningar av AstraZenecas vaccin – som kanske ffa. kan ses hos yngre kvinnor, se t.ex. här.
 

2) Ny analys i Nature tyder på att B.1.1.7 smittar 50-100% mer, och att varianten smittar lika väl oavsett ålder.

Analysen av Volz et al. i Nature har utförts av Neil Fergussons grupp vid Imperial College London. En del av resultaten är nog lite intressanta med tanke på den förestående skolöppningen, se nedan:
 • De fann bl.a. att S-gene target failure (SGTF, som mäts med PCR) är en bra indikator för detektion av varianten B.1.1.7: De finner att 97% av PCR-testerna med SGTF efter mitten av november utgjordes av B.1.1.7.
 • Deras första analys finner att ffa. i november i UK sågs en ökad tillväxt pga. B.1.1.7 på ~69%, men minskade sen till 43% per vecka efter ytterligare lockdownåtgärder. De matchade sen 3000 B.1.1.7-prover mot lika många icke-B.1.1.7-prover, och fann då en ökning på på 33% per vecka. De finner att B.1.1.7 tog över i England 3:e december, och nådde 50% förekomst 2.5-3 månader efter att den först uppstått (observerats).
 • När skolor förblev öppna i England under senhösten växte fallen av B.1.1.7, men inte de övriga fallen. När skolorna stängde så gick bägge varianter av SARS-CoV-2 ned. Även trots att samhället var i lockdown så sågs R-värden upp mot 1.8 under denna senhöstperiod, och “smittspridningsövertaget” för B.1.1.7 blev synligt då dess R-värde låg väl över 1, medan icke-B.1.1.7 samtidigt låg under 1.
 • De undersökte sen åldersstratifierad transmission, och finner i likhet med andra studier att gruppen 19-49 var ständigt överrepresenterad, relativt deras andel (40%) i befolkningen, men utan skillnad mellan B.1.1.7 och icke-B.1.1.7 (se även denna analys i Science)
 • I Nature-studie såg de i stället att under november, när B.1.1.7 alltså spreds hastigt och skolor var öppna – men övriga samhället i lockdown – så steg fallen bland barn i åldern 11-18, jämfört med deras andel (9%) i befolkningen. Denna skillnad var signifikant högre för fall av typen B.1.1.7 jämfört med icke-B.1.1.7 (se ljusblåa linjerna i bilden nedan, från artikeln). Barn i dessa åldrar kan därmed genom förändrat kontaktmönster jämfört med vuxna ha varit mer utsatta för smitta, under denna tidsperiod.
 • I deras modell försökte de inkorporera ålder som en drivande faktor, men såg inte att ålder spelade någon signifikant roll: Dvs. B.1.1.7 tycks kunna smitta lika väl oavsett ålder (obs, dock modell- och ej smittspårningsbaserat). Här är för övrigt ett tidigare inlägg jag skrev om studier kring hur virusmängderna (ej inriktat på varianter) inte tycks skilja sig mellan barn och vuxna.
 • En del av deras data tyder på att B.1.1.7 hade en kortare generationstid (tid mellan smitta, av index till sekundärfall), men det tycks inte vara ett helt tydligt resultat.
 • De anger i diskussionen att de data som talar emot en “founder effect” är att varianten spreds hastigt inom Storbritannien, utan tecken på att t.ex. ha bara flugits in upprepade gånger. En viktig poäng är att de såg att tuffare samhällsåtgärder kunde minska den relativa reproduktionsfördel som B.1.1.7 medförde: Därmed var den relativa förhöjningen i tillväxten lägre för B.1.1.7. under perioden sen december och tidiga januari, i Storbritannien.
 • En tidigare analys i Science från 3:e mars fann också ökad runt 43-90% högre smittspridning via B.1.1.7 jämfört med föreågende varianter av SARS-CoV-2, och detta såg forskarna då i flera länder, inklusive USA, Danmark och Schweiz.
 • R-värdet beräknades till ~55% högre i Danmark, 74% högre i Schweiz och ~59% högre i USA – med liknande data ned på delstatsnivå. De fann i en av deras modeller visst stöd för ökad smittspridning bland barn, men det tycktes inte stämma med risken för sekundärsmitta i hushåll. Deras data tydde inte på immune escape av B.1.1.7 eller kortare generationsintervall. Just den högre smittspridningen pga. B.1.1.7 lyfte forskarna som viktig orsak till att vara försiktig med skolöppningar i flera månader framåt:
 • We note that even without increased susceptibility of children to VOC 202012/01, the more efficient spread of the variant implies that the difficult societal decision of closing schools will be a key public health question for multiple countries in the months ahead.”
 • Ytterligare data tyder på att B.1.1.7 dock inte tycks öka risken för reinfektioner.
 • Däremot tyder ytterligare data publicerad i BMJ, liksom tidigare rapporterat, att B.1.1.7 ger ökad mortalitet i COVID-19, sannolikt i intervallet 30-100%. Hur detta påverkar risken att dö per ålderskategori har beräknats på enklare vis här.
 • En mekanism för ökad smittspridning, som nya data också stödjer och som stämmer med tidiga observationer som jag skrivit om tidigare, är att B.1.1.7 kan öka virusmängderna i luftvägarna. T.ex. ökade andelen med ett mycket hög virusmängd (CT-nivåer under 15) till 35% av B.1.1.7, jämfört med 10% av icke-B.1.1.7-proverna. All data stödjer dock inte att B.1.1.7 ökar virusmängderna. T.ex. finns en mindre preprint-studie här som i stället finner bl.a. längre och snabbare maximal virusutsöndring.
 
Med vänliga hälsningar,
Jonathan Cedernaes
Leg. läkare, PhD/senior forskare