Menu Close

Category: Vaccine

Nya studier visar hur vaccinen ger både direkt och indirekt skydd mot COVID-19

 Preliminär data beskrivs för hur vaccinering av vuxna indirekt kanske minskar risken för yngre i samma geografiska områden att infekteras med SARS-CoV-2.

I en annan studie från USA har man i prospektiv data beräknat att mRNA-vaccinen uppvisar upp till 80 samt 90% skyddseffekt (efter 1:a respektive 2:a dosen).
 

1. Indirekt vaccin-medierat skydd för yngre mot COVID-19 observerad i israelisk preprintstudie

 • I en israelisk preprintstudie av Milman et al. över 223 geografiskt skilda enheter, finner forskare att vaccinering med Pfizers BNT162b, korrelerade med senare nedgång av fall även bland ovaccinerade barn i åldern <16 år.
  • Analysen bygger på tre treveckorsperioder av testning, och tycks inkludera data från 644,609 vaccinerade individer. Israel beskrivs ha vaccinerat nära 50% av sin befolkning inom loppet av 9 veckor.
 • Den negativa korrelationen sågs när analysen begränsades till de som vaccinerats upp till åldern 60, men inte till åldern 70. Det senare tror det kan bero på att de i högre åldrar umgås i mindre utsträckning med de som är i åldern <16 år. De försökte undvika inverkan av hög grad av naturlig immunitet i samhället, genom att titta på platser med låg kumulativ föregående incidens av SARS-CoV-2-infektioner.
 • I Nature Medicine finns en artikel publicerad av Levine-Tiefenbrun et al., som jag tidigare beskrivit som preprintstudie (Twitter-tråd här). Den visar att man inom ungefär två veckor efter vaccination observerar lägre virusmängder hos vaccinerade som ändå drabbas av SARS-CoV-2.
 • Folkhälsomyndigheten har för övrigt precis presenterat data som tyder på att man ser genombrottsinfektioner (infektioner med SARS-CoV-2 trots vaccinering) på en förväntad nivå.
Milman et al. Preprint

2. Ytterligare mycket påtagligt skydd hos COVID-19-vaccinerade fastställd i amerikansk studie

 • Tidigare studier visar att vaccinen effektivt minskar risken för COVID-19 även ute i större populationer (se detta tidigare inlägg).
 • I en ny USA-baserad studie av Thompson et al., i Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) har man nu beräknat effekten av Modernas och Pfizers vaccin för att förhindra SARSCOV2 hos sjukvårdspersonal och annan essentiell personal under perioden december 2020-mars 2021. I studien HEROES-RECOVER ingick 3950 personer med veckovis testning för SARS-CoV-2 under 13
  sammanhängande veckor.
 • De fann att en första dos av mRNA-vaccin gav 80% skydd mot SARS-CoV-2-infektion räknat 14 dagar från första (fram till andra) dosen, som sen steg till 90% räknat 14 dagar efter andra dosen.
 • T.ex. såg de åtta PCR-bekräftade infektioner under 41,856 persondagar med en dos vaccin (incidens = 0.19/1,000 persondagar), och tre PCR-bekräftade infektioner under 78,902 persondagar med en dos vaccin (incidens = 0.04/1,000 persondagar), efter full vaccinering (≥14 dagar efter full immunisering), att jämföra med 1.38 infektioner per 1000 persondagar hos de icke-vaccinerade individerna.
 • I kohortens olika grupper ingick 23-31% med minst en komorbiditet (“chronic condition”). I analysen uteslöts individer med tidigare SARS-CoV-2-infektion eller de som inte var aktiva deltagare (<20% av deltagna veckor). De justerade även i en sesnitivitetsanalys för faktorer som ålder, kön, etnicitet och jobb, med liknande resultat som ovan. Givet de få fallen är konfidensintervallen breda, och de absoluta talen måste tolkas med försiktighet, men stämmer ändå med tidigare studiedata och NEJM-studien som hänvisas till ovan.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan Cedernaes
Leg. läkare, PhD/senior forskare

Översikt av nya in vitro-studier för hur COVID-19-vaccinen skyddar mot varianter – sämre skydd mot (“sydafrikanska”) varianten B.1.351.

Nya studier i Nature och NEJM tyder på att vaccinen ger ökat skydd mot flera SARS-CoV-2-varianter, inklusive den som sprids i Kalifornien (B.1.427/.429), samt att infektion med den som upptäcktes i Sydafrika – B.1.351 – bör ge god korsimmunitet mot andra varianter av SARS-CoV-2
 
Det senare bör båda gott för vaccin som bygger på denna variant, såsom Modernas nya boosterkandidat mRNA-1273.351, som nu börjat användas i en påbyggnadsstudie.
 
Därtill tyder även tidigare in vitro-studier just på att skyddet mot B.1.351 (som identifierades i Sydafrika), är försämrat även från flera vaccin.
 
 • För den som är mindre intresserad av bakomliggande biologin, kan man hoppa över den första delen nedan om mutationerna. Notera att nedanstående främst handlar om så kallade in vitro-studier, där man studerar hur antikroppar isolerade från individer fungerar mot varianter av viruset som orsakar COVID-19, SARS-CoV-2. In vitro-studierna inriktas mot antikroppars neutraliserande effekt, och kan värderar därmed inte det ev. betydelsefulla T-cellsbaserade skyddet, som de flesta vaccin tycks ge.
 • För kliniska studier – där man studerar det faktiska skyddet för individer mot varianter av SARS-CoV-2 – se t.ex. detta och detta tidigare inlägg på min blogg. Denna nyare Twitter-tråd går även igenom preliminär data som tyder på att Pfizers vaccin troligen skyddar mot COVID-19 orsakad av varianten B.1.351.
 
 

1) Översikt av mutationer i proteinet Spike i varianterna B.1.1.7 (den “brittiska”) och B.1.351 (den “sydafrikanska”)

New York Times har en pedagogisk översikt över varianterna och deras mutationer, här. Mutationer i t.ex. N-terminala domänen (NTD) och receptorbindande domänen (RBD) är bland de mer bekymmersamma, pga. risken för påverkan på hur antikroppar fungerar. Dessa mutationer kan även påverkar hur virusets binder till celler (via dess receptor, ACE2).
 
Varianten B.1.1.7, som upptäcktes i Storbritannien (kallas därför oftast för den “brittiska”) har följande 8 mutationer i spike-proteinet, det protein som de i Sverige nu godkända vaccinen är inriktade på:
 • Deletion 69-70 och 144 (dessa är i NTD) (deletion 69-70 för att man får S target gene failure (SGTF) och därmed kan upptäcka med vanlig PCR om man har med S-genens primerpar)
 • N501Y (mutation I RBD)
 • P681H (nära den så kallade furine cleavage site; en viktig del för aktivering av viruset, för senare infektion av celler – se gärna denna artikel)
 • A570D, T716I, S982A, D1118H
 
B.1.351 upptäcktes i Sydafrika (kallas därför oftast för den “sydafrikanska”) har i stället följande 9 mutationer i spike-proteinet:
 • Deletion 242-244 (denna är i NTD, N-terminala domänen)
 • R246I
 • K417N, E484K, N501Y (dessa 3 är i RBD)
 • A701V och P681H (bägge nära den så kallade furine cleavage site)
 • Deletion 144
 • N501Y (mutation I RBD)
Den Brasilien-identifierade varianten P.1. har flera av de mutationer som B.1.351 har: E484K, K417T, N501Y, se denna länk.
 
 

2) En dos vaccin hos de med tidigare COVID-19 ger påtaglig ökning av antikroppsnivåerna mot flera varianter av SARS-CoV-2.

Denna nya studie av Lustig et al. i New England Journal of Medicine bygger på ett fåtal tidigare COVID-19-smittade individer (6 sjukvårdsarbetare). De fick blod draget flera gånger för att kunna bedöma skyddet efter deras naturliga infektion, kontra senare både före och efter vaccination mot COVID-19:
 • Alla deltagare var kvinnor som hade smittats med originalvarianten (typ B.1), 5/6 hade mild sjukdom (en sjukhusvårdad) och en var asymptomatisk. De vaccinerades runt 300 dagar efter sin infektion.
 • En neutralisations-assay utfördes med blod taget 1-12 veckor efter naturliga infektionen; direkt före vaccinering, och 1-2 veckor efter första dosen av Pfizers mRNA-vaccin.
 • De utförde neutralisationsassay i VERO-E6-celler med originalisolat av typen Wuhan (B.1.1.50), B.1.1.7, P.1. och B.1.351 (spädning av serum över 1:10 räknades som neutralisering).
 • Provet nära infektion uppvisade neutralisationsvärden på 456, 256, 71 respektive nära noll, för varianterna Wuhan (B.1.1.50), B.1.1.7, P.1. och B.1.351.
 • Direkt före vaccinering (~300 dagar efter infektionen), var neutralisations-titrarna lägre (dvs. sämre skydd), på 81, 40, 36, respektive 7.
 • 1-2 veckor efter vaccindosen steg titrarna markant, till 9195, 8192, 2896 och 1625 mot Wuhan-, B.1.1.7-, P.1- och B.1.351-varianterna. Dvs. en stegring på 81-228 gånger, med ett ganska homogent svar.
 • Författarna anser deras fynd belyser vikten av vaccinering av de med tidigare COVID-19, men de har inte kunnat bedöma T-cellssvaret, och kohorten var givetvis liten.
 • Mer om hur en dos ger kraftigt ökade antikroppsnivåer mot SARS-CoV-2, i detta tidigare inlägg.
Kraftigt ökat in vitro-baserat skydd av en vaccindos, efter tidigare COVID-19 – Lustig et al. NEJM, 2021
 

3) Modernas och Novavax vaccin ger bra in vitro-skydd mot varianten B.1.429, men sämre skydd mot B.1.351

I Kalifornien sprids varianten B.1.427/.429 (även kallad CAL.20C eller 542R.V1) snabbt. Den har några oroväckande mutationer i spike, t.ex. L452R och W152C, som kan påverka antikropps-inbindningen. I denna nya studie i NEJM mätte Shen et al. neutralisationsförmågan från serum från 14 tidigare COVID-patienter, samt 26 mottagare av Modernas vaccin mRNA-1273 och från 23 mottagare av Novovax subunit-vaccin (NVX-CoV2373).
 • B.1.429 uppvisade en 2-3-faldig sämre neutralisering, dvs. ungefär i nivå med vad B.1.1.7 kan orsaka, jämfört med föregående variant av SARS-CoV-2. Om denna cirka tvåfaldiga reduktion av B.1.1.7 har samma författare rapporterat tidigare, för samma två vaccin.
 • B.1.351 (den Sydafrika-identifierade varianten) gav som tidigare rapporterat en större minskning: Runt 13 gånger för konvalescensserum, 9.7 för serum från de som fått Modernas vaccin, och 14.5 gånger lägre från de som fått Novavax vaccin.
 

4) Infektion med varianten B.1.351 tycks ge ett korsreaktivt skydd mot andra varianter av SARS-CoV-2

I ytterligare en studie i NEJM, av Moyo-Gwete et al. har forskare fokuserat på huruvida infektion med varianten B.1.351 kan skydda mot andra varianter av SARS-CoV-2.
 • Artikeln har tidigare funnits som preprint.
 • Bland individer som med sekvensering hade tidigare bekräftad B.1.351-infektion, fann de att antikroppar mot Spike band bra mot samma variant av Spike, men bara något bättre (1.7 gånger) än mot original-varianten.
 • Från nästan samtliga (19 av 22) av de som infekterats med B.1.351, neutraliserade antikropparna även originalvarianten av SARS-CoV-2, och av 10 sådana (B.1.351-) testade prover, neutraliserade samtliga den Brasilien-identifierade varianten P.1.
 • Se gärna även detta inlägg, som beskriver upp AstraZenecas vaccin som har ungefär samma grad av (in vitro-baserad) reduktion i effekten mot B.1.351, som Pfizers vaccin (se punkt 6).
I en liknande ny studie av Cele et al. i Nature, visar författarna att B.1.351 har försämrad neutralisering från antikroppar som man erhållit från infektion med föregående varianter av SARS-CoV-2. De ser samtidigt att infektion med varianten B.1.351 däremot ger korsreaktivt bra skydd mot tidigare varianter:
 • För de som smittats av andra varianter (icke-B.1.351), i första vågen, sågs en reduktion på ~15 gånger i neutralisering mot varianten B.1.351, som alltså brukar betecknas som den sydafrikanska varianten (men som egentligen borde sägas ha identifierats där).
 • För de som smittats av B.1.351 sågs däremot bara 2.3 gångers reduktion mot de varianter som cirkulerade under Sydafrikas första våg (dvs. icke-B.1.351).
 • En begränsning som nämns med denna lite mer utförligt beskrivna studie, är att individerna som smittats av B.1.351 i andra vågen, ev. även kan ha smittats av tidigare varianter i första vågen. De hade dock gjort telefonintervjuer för att undersöka detta, men det lämnar givetvis ev. exempelvis asymptomatiska infektioner oupptäckta.
 • Intressant nog fanns det en deltagare som utav alla möjliga mutationer som finns i B.1.351, bara hade mutationen E484K (en mutation som minskar effekten av antikroppar, se även mitt tidigare inlägg). Denna individs antikroppar var de mest potenta att neutralisera både första vågens virus och B.1.351, men de vet ej varför.
 
Korsreaktivt skydd mot tidigare varianter, efter infektion med varianten B.1.351 – Moyo-Gwete et al, NEJM, 2021
Analyser i NEJM och Nature finner att varianten B.1.351 sänker neutralisationsförmågan in vitro av både Pfizers och Modernas vaccin. Analysen i NEJM tyder på att Pfizers vaccin fungerar in vitro (dvs. ej kliniskt testat) även mot varianten P.1.
 
Även hos de med COVID-19 ses sänkt neutralisering, men några individer tycks bilda antikroppar med närmast helt opåverkad neutralisation mot varianter som B.1.351. Än saknas klinisk data för hur Modernas vaccin kan skydda mot B.1.351 eller P.1. För den senare (P.1) tycks klinisk information ännu inte finnas för de övriga vaccinen heller – men det in vitro-baserade skyddet tycks sammantaget lovande. Informationen finns även här på Twitter i kortformat.
 
 

5) Påverkan av varianterna B.1.1.7, B.1.351 och P.1, av antikroppar efter vaccinering med Pfizers mRNA-vaccin (i NEJM)

I artikeln i NEJM modifierade Liu et al. USA:s ursprungsisolat av viruset SARS-CoV-2, så att den hade mutationerna i varianterna B.1.1.7, B.1.351 och P.1. De gjorde även varianter som bara hade en del av mutationerna i B.1.351 (se även bilden nedan)
 • De använde ”gold standard” 50% plaque reduction neutralization testing (PRNT50) med prover från 15 deltagare (2-4 veckor efter 2:a dosen)
 • De fann att B.1.1.7 neutraliserades i snitt som ursprungsvarianten, med liknande (tycktes vara lite sämre) resultat för P.1. Neutraliseringen av B.1.351 var i stället betydligt mer sänkt (halverat värde på en log2-skala).
 • De modifierade virusen som bara hade en del av mutationerna från B.1.351 inte fullt lika försämrad neutralisering. Oavsett variant kunde viruset neutraliseras till viss nivå
 • Deras data tyder indirekt på att mutationerna K417N, E484K och N501Y är mer problematiska i t.ex. B.1.351.
 • De tolkar den neutraliserande aktiviteten (hur mycket de kunde späda antikropparna för detta) som att de utifrån deras tidigare data och endos-efficacydata, är tillräckligt med aktivitet för Pfizers vaccin även mot B.1.351.

 

6) Påverkan av B.1.1.7 och B.1.351 av antikroppar från konvalescenssera, samt Pfizers & Modernas vaccinantikroppar

I artikeln i Nature av Wang et al. har de kanske kommit allra närmast att se hur antikroppars funktion påverkas av de “riktiga” varianterna B.1.1.7 och B.1.351. Detta eftersom de använde autentiskt virus (kräver BSL3-lab, medan pseudovirus kan hanteras på lägre säkerhetsnivå, se gärna denna sammanfattning), men de skapade också samtidigt just pseudovirus som hade de enskilda mutationerna.
 • De tittade först på hur monoklonala antikroppar påverkades, och fann att de terapeutiska monoklonalerna bamlanivimab och casirivimab – riktade mot RBD – knappt fungerade mot B.1.351 (de tittade på än fler monoklonala antikroppar som beskrivs närmare i artikeln)
 • Vissa monoklonala antikroppar påverkades negativt mot B.1.1.7, det tycktes vara genom mutationen N501Y. De analyserade även kombinationer av monoklonaler (såsom regenerson) och såg att de kvarhöll aktivitet, men att den var sänkt.
 • De monoklonala antikroppar som påverkades negativt mot B.1.351, tycktes göra det pga. mutationerna E484K och K417N
 • När de analyserade konvalescensera från 20 patienter (taget ~1 månad efter infektion med SARS-CoV-2 under våren 2020), fann de ungefär bibehållen neutralisation mot B.1.1.7, men däremot över 9 gångers försämring mot B.1.351. De fann dock några individer som hade närmast oförminskad neutralisering oavsett sammansättning av spike-mutationer, och antyder att dessa bör studeras närmare (se bilden nedan, de vita rutorna i den inringade gröna delen, liksom detta BBC-inslag)
 • I separata försök med enskilda mutationer, kunde de även här bekräfta att E484K tycks vara den mutation som försämrar neutraliseringen mest.
 • De tittade slutligen på serum från vaccinerade individer: 12 som vaccinerats med Modernas vaccin (bägge doser, med blod draget två veckor efter 2:a dosen). 10 som vaccinerats med Pfizers vaccin (bägge doser, med blod draget ≥8 dagar efter 2:a dosen)
 • De såg ingen reduktion i neutralisering mot B.1.1.7 men en 10.3-12.4 gångers reduktion mot B.1.351, med antikroppar erhållna efter vaccinering med Modernas och Pfizers vaccin. I separata analyser såg de även här att E484K i varianten B.1.351 tycktes vara den som minskade neutraliseringen.
I diskussionen lyfter författarna i Nature-artikeln att P.1 också har bl.a. E484K och tror att reduktionen skulle vara likartad mot denna variant. De lyfter även att tidigare rapporter som funnit mer bibehållen effekt mot B.1.351, använt pseudovirus. Dvs. ett substitut som inte behöver vara identiskt med det riktiga viruset, som författarna har testat i Nature-artikeln
 
 • Notera att Novavax och J&J har visat ett måttligt men (jämfört med “vildtyp”) något sänkt skydd mot B.1.351 i sina studier (genomgång här och här). Dessa finns dock ej ännu att granska i publicerad form, men FDA gjorde informationen för J&J nyligen mer offentlig (64% effekt i sydafrika), i den dokumentation som därefter möjliggjorde att J&J kunde börja användas i USA (länk här).
 • Se gärna detta tidigare inlägg kring hur AstraZenecas och Pfizers vaccin fungerar in vitro mot B.1.351. Därtill finns som ovan nämnt nu preliminär data som tyder på Pfizers vaccin fungerar kliniskt mot B.1.351.
 • Däremot tycks en mindre studie tyda på att AstraZenecas vaccin inte skyddar mot mild till måttlig COVID-19 orsakad av B.1.351 (se punkt 4 här). Däremot kan skyddet mot svår sjukdom vara bevarat (ännu ej studerat).
 • Delvis obekräftade källor har dock gjort gällande att AstraZenecas vaccin och kinesiska Sinovac (engelsk länk här) ska fungera mot den i Brasilien upptäckta och välspridda varianten P.1. Denna variant har även kopplats till en ökad dödlighet bland yngre, enligt en studie som ännu bara finns i preprintversion (Twitter-tråd om studien här).
 
Analyser i NEJM och Nature finner att varianten B.1.351 sänker neutralisationsförmågan in vitro av både Pfizers och Modernas vaccin

7) Moderna har påbörjat sin kliniska studie med ett uppdaterat mRNA-vaccin baserat på varianten B.1.351

I Modernas nya studie kommer tre armar att ingå, med 20 deltagare i varje studiearm. Samtliga deltagare har redan ingått i deras tidigare fas 2-studie (och är därmed vaccinerade med deras första vaccinkandidat). De tre studiearmarna:
 • 20 µg av deras nya boosterkandidat (mRNA-1273.351), som är inriktad på spike-proteinet från varianten B.1.351.
 • 50 µg av deras booster (mRNA-1273.351)
 • 50 µg av en multivalent booster (.211), som innehåller både mRNA-1273.351 och originalversionen mRNA-1273.
 • Som tidigare beskrivet ger en halverad vaccindos ett bra immunologiskt svar från Modernas vaccin. Nuvarande version av Modernas vaccin ges med 100 µg men de testar här alltså 20-50 µg.
 

8) I andra korta nyheter:

 
Med vänliga hälsningar,
Jonathan Cedernaes
Leg. läkare, PhD/senior forskare

Kombination av vaccin av olika typer – så kallad heterologous prime-boosting – för att förbättra framtida vaccinsvar och skydd mot COVID-19?

Kombination av vaccin av olika typer – så kallad heterologous prime-boosting – kan det förbättra immunsvaret mot SARS-CoV-2 och skyddet mot COVID-19?
 
Tidigare litteratur tyder på att en kombination av olika typer av vaccin ofta kan förbättra vaccinsvaret mot ett patogen. Se t.ex. denna genomgång, som belyser att man kan få bättre svar även när man använder samma antigen (främmande protein man vaccinerar mot), fast varierar typen av vaccin, mellan olika doser.
 
I genomgången belyser de också hur upprepade doser är avgörande för skyddet mot effektivt skydd mot många patogener, t.ex. polio och hepatit B.
 
Den första dosen brukar kallas för prime-dos, och den andra för en boosterdos (boosting). Det pågår nu studier där man kombinerar olika typer av COVID-19-vaccin för respektive dos, för att se om det kan förbättra effekten, jämfört med den som ses när man använder en och samma typ av vaccin för dos 1 och 2.
 
Det pågår även studier där man undersöker effekten av en tredje (booster-) dos, t.ex. har Moderna en uppdaterad booster inriktad mot SARS-CoV-2-varianten B.1.351, i en studie som officiellt inletts i mars. För övrigt är ryska SputnikV-vaccinet en typ av heterolog prime-boost, då de använder antingen adenovirus av serotyp 5 eller 26 för dos 1 och 2 (men ej samma serotyp för bägge doser; se en av deras studier här).
 
Nu är ju dock alla nu godkända vaccin mot COVID-19 riktade mot i princip samma antigenvariant – dvs. samma version av spike-proteinet. En mindre men kanske betydelsefull skillnad är att AstraZenecas ChAdOx- och Rysslands SputnikV-vaccin har spike-proteinet i en så kallad icke-prefusion-stabiliserad form, dvs. proteinet har en annan form (konformation).
 
Utöver det skiljer sig ju vektorerna, mängden antigen (som man immuniserar mot), typ av adjuvans osv. Det ska därmed bli intressant att se hur detta och olika typer av dosintervall beroende på vektor/antigen påverkar effektiviteten, när man nu i större studier börjar studera kombinationer av olika vaccin.
 
Ev. får man bättre CD8+ (cytotoxiskt) T-cellssvar av AstraZenecas / Rysslands SputnikV-vaccin, som bägge är baserade på adenovirusvektorer, medan antikroppssvaret tycks bättre med mRNA-vaccinen. Så man har diskuterat ifall kombinationen kanske då ger det bästa av respektive arm av försvaret mot SARS-CoV-2 – här en ganska ny genomgång i Nature.
 
 

1) Preprint som tyder på bättre vaccinsvar i möss genom heterologous prime-boosting

En preprint med data från möss, av Spencer et al., tyder just på att en sån kombination är fördelaktig för vissa immunologiska aspekter:
 • Som man ser i bilden nedan var nivåerna av cytokiner tydande på T-cellsakvititet (såsom interferon gamma, TNF-alpha) signifikant högre i de fall där man antingen först gav AstraZenecas vaccin (ChAd) följt av ett RNA-baserat vaccin, eller vice versa (av typen så kallat self-amplifying; saRNA). Detta jämfört med när man bara gav endera typ, eller vid bägge tillfällen gav samma typ av vaccin för både prime- och boosterdosen.
 • Från abstraktet: Neutralising titres after heterologous prime-boost were at least comparable or higher than the titres measured after homologous prime boost vaccination with viral vectors. Importantly, the cellular immune response after a heterologous regimen is dominated by cytotoxic T cells and Th1+ CD4 T cells which is superior to the response induced in homologous vaccination regimens in mice.”
 • Författarna avslutar med: “These results underpin the need for clinical trials to investigate the immunogenicity of heterologous regimens with alternate vaccine technologies.”
Phenotype of the T cells response following vaccination on, preprint, Spencer et al.

2) Kombination av flera antigen för att optimera det T-cells- och antikroppsbaserade svaret mot SARS-CoV-2

The Guardian hade nyligen en intervju med experten Dr. Peter English, där han också lyfte möjligheten att börja kombinera t.ex. influensa- och COVID-19-vaccin i en och samma spruta. Han nämnde att det i princip inte är något att oro sig för vad gäller säkerheten.

Anledningen är att vi ofta i vår tillvaro stöter på massor av olika antigen på en och samma gång. T.ex. vid en enkel bakterie-/virusinfektion, eller när man borstar tänderna lite hårdare – i det senare fallet har vi ju i munnen en mängd olika bakterier, precis som på huden). De har även diskuterat detta flera gånger på This Week in Virology: Immunförsvaret klarar av att reagera på flera proteiner samtidigt.

Det diskuteras nämligen ifall man ska immunisera mot andra proteiner från SARS-CoV-2 än bara spike – samtidigt. Se gärna denna utmärkta review i Nature Reviews Immunology, med bra visualisering av möjliga antigen att immunisera mot.

Anledningen till att immunisera mot flera antigen samtidigt, är t.ex. då andra proteiner kanske är mindre mutationsbenägna, och kan främja både ett antikroppsbaserat liksom ett T-cellsbaserat svar. (Spike-proteinet var ett utmärkt val för ett antikroppsbaserat svar, och man hade på sätt och vis tur, anser vissa, att man också fick ett bra T-cellsbaserat svar, då ett sådant “dubbelsvar” inte alltid är fallet).

Att Spike-proteinet ger bägge typer av immunsvar kan kanske bidra till att förklara varför man ser att många vacciner som är baserade på Spike-proteinet (Pfizer-BioNTechs, Novavax, Johnson and Johnsons (J&Js)) i kliniska fas 3-studier uppvisar bevarad skyddseffekt mot den sydafrikansk-identifierade varianten B.1.351.

Man har alltså funnit bevarat kliniskt skydd trots att man på antikroppssidan för vissa av dessa vaccin ser en betydande minskning i hur antikroppar lyckas neutralisera varianten B.1.315 (pga. mutationer som t.ex. gör att antikropparna binder in sämre, varpå i princip en större mängd antikroppar behövs för att neutralisera virus i samma utsträckning som förut).

 

3) Multipla antigen i vaccin för att undvika sämre skydd och sakta ner utvecklingen av nya varianter?

Risken med att alla immuniseras mot en version av ett protein från ett virus (såsom den första isolerade versionen av Spike-proteinet från SARS-CoV-2), är att fortsatt samhällsspridning av viruset (bevisligen fortfarande) gör att det kan fortsätta mutera.

Man kan därmed ha mindre effektiva antikroppar (dvs. de som bildades efter föregående infektionen eller vaccin) om man stöter på en variant av SARS-CoV-2 som muterat så pass att just den proteinversion man t.ex. vaccinerats mot ser något annorlunda ut. Antikropparna kan t.ex. fortfarande verka i någon grad, men ev. något sämre (se t.ex. inlägget här).

För att minimera risken att man inte får ett tillräckligt skydd mot även något muterade varianter, kan man ev. ha fördelar av att immunisera mot flera antigen samtidigt. Då kan nämligen chansen öka för att ha antikroppar eller T-celler som fortfarande kan verka (känna igen) ett annat (t.ex. mindre/ej muterat) protein.

Vaxart har riktat in sig på precis denna typ av antigen-kombination, med deras pågående orala vaccinkandidat (se tråd för tidig, lovande fas 1-studiedata här). Deras vaccin inkluderar både Spike (S)- och nukleokapsid (NP)-proteinet i sitt vaccin. Spike-proteinet är det som de flesta viktiga så kallade neutraliserande antikroppar bildas mot, men NP-proteinet är mycket mindre mutationsbenäget.

Vaxart har i sin första fas 1-studie rapporterat att vaccinet genererar höga nivåer av cytotoxiska CD8+ T-celler mot just S- och NP-proteinerna.

En annan lovande aspekt var att Vaxart angav att deras vaccin genererade IgA-antikroppar, som verkar på våra slemhinnor. Dessa kan hjälpa kroppen att neutralisera viruset redan innan det tar sig vidare in i kroppen (review om ev. betydelse för SARS-CoV-2 här).

Tyvärr är det dock nog ett tag kvar tills detta vaccin kommer ut, då de nu tycks göra fas 2-studien. Man kan läsa detaljer om deras kliniska studie här.

En annan lovande aspekt med att ha bredare skydd (dvs. att man även kan känna igen andra proteiner som kanske muterar mer sällan), är att det man då ev. gör att utvecklingen av nya varianter går långsammare. Detta då det blir svårare för viruset att inom en värd (t.ex. människa) mutera förbi flera olika typer av försvarsmekanismer, såsom antikroppar mot flera olika proteiner.

Tanken med att förhindra eller ej störas av ev. resistens är även basen till varför man kör kombinationsbehandling för t.ex. antibiotika (t.ex. för TBC) eller HIV. Liknande tankar gör att man även nu testar kombinationer (“cocktails”) av monoklonala antikroppar vid COVID-19, en form av antiviral behandling som kan ges särskilt tidigt i förloppet när viruset replikerar snabbt.


4) AstraZenecas effekt mot “sydafrikanska” B.1.351 – oklart läge ännu?

AstraZeneca har i det sammanhanget i en av sina senaste studier just visat att de delar av viruset som vaccinet ger ett T-cellsbaserat svar mot, inte försämras eller så att säga kringgås i så stor utsträckning av varianten B.1.351.
(Citattecknen runt sydafrikanska i underrubriken ovan är för övrigt där då det är svårt att fastställa en variants exakta ursprung, och då sådan namngivning kan bidra till skuldbeläggning – men det är samtidigt betydligt enklare än att prata om ett nummer).
 
Nu har AstraZeneca i en något mindre klinisk studie inte funnit att deras vaccin tycks skydda mot B.1.351, men det är därmed möjligt att detta kvarstående T-cellsbaserade skydd ändå kan skydda mot svår COVID-19 orsakad av B.1.351 (de hade för få fall för att  bedöma vaccinets skyddseffekt mot svår COVID-19 av B.1.351, i deras senaste studie i New England Journal of Medicine).
 
I sammanhanget är det viktigt att tillägga att AstraZenecas nyss nämnda studie inte var designad för att testa efficacy i Sydafrika: Det var en mindre studie i fas 1b-2 (dvs. ej fas 3). Deltagarna var därtill yngre (medelålder ~30 år) och det kan antagligen ha bidragit till varför få svåra COVID-19-fall orsakade av B.1.351 tros ha inträffat i studien.
 
Därtill kan man notera att de inte hade ett optimalt dosschema – doserna gavs i snitt med cirka fyra veckors intervall. Publicerad data tyder på att AstraZenecas vaccin får bättre effekt med särskilt 12 eller fler veckors intervall mellan sprutorna (se mer om den studien under punkt 2 i mitt tidigare inlägg här).

 

5) Konvergent evolution observeras globalt för SARS-CoV-2

En avslutande intressant observation är för övrigt att man ser mutationen E484K så ofta i nya varianter av SARS-CoV-2 (t.ex. även i vissa fall av B.1.1.7). Denna mutation bidrar till att flera antikroppar fungerar sämre. Men att samma mutation ses på flera platser – som oberoende händelser, s.k. konvergent evolution – kan tyda på att vissa möjligheter för viruset att “anpassa sig” ändå är begränsade.
 
Om möjligheterna till mutationer som gör att vaccinet undgår immunförsvaret är begränsade, skulle exempelvis ett vaccin som täcker sådana konvergenta mutationer, kunna fungera väl även framöver. Se t.ex. denna preprintstudie från Brasilien, och denna enklare, fast ändå längre nyhetsartikel från Reuters.
 
Med vänliga hälsningar,
Jonathan Cedernaes
Leg. läkare, PhD/senior forskare